रमाई आवास घरकुल योजना 2021-22 pdf download

रमाई आवास घरकुल योजना 2021 pdf download

रमाई घरकुल योजना महाराष्ट्र 2021-22 रमाई आवास घरकुल योजने अंतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षा साठी नवीन १ लाख ३० हजार घरकुल देण्याची मान्यता मिळाली आहे. अनुसूचित जाती नवबौद्ध बांधवांसाठी राबवली जाणारी योजना म्हणजे रमाई घरकुल आवास योजना आहे. या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागासाठी १ लाख १३ हजार आणि तसेच शहरी भागासाठी २२ हजार अशी घरकुल … Read more