शबरी घरकुल योजना 2023 GR | shabari awas gharkul yojana 2023

shabri gharkul yojana २०२३

शबरी घरकुल योजना 2023 GR | shabari awas gharkul yojana 2023 शासन निर्णय :- Shabari awas Gharkul Yojana 2023 आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडा मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची … Read more