प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2021 | मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2021

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2021 | मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना योजना चे नाव प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2021 कोणी सुरे केली राज्य सरकार उद्दिष्ट सूक्ष्म अन्नसुरक्षा अन्नप्रक्रिया उद्योग आधारे वित्त पुरवठ्यात वाढ करणे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2021 सन 2021-22 मध्ये राबविण्यास रू. 7500 लक्ष रकमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता … Read more